СТРУКТУРА
Громадської спілки «Міждержавна гільдія інженерів консультантів»

Громадська спілка «Міждержавна гільдія інженерів консультантів» (МГІК) у своїй структурі має Керівні органи, Виконавчий апарат, Допоміжні органи та Ревізійну комісію.

1. КЕРІВНІ ОРГАНИ МГІК

1.1 РАДА – вищий постійно діючий керівний орган МГІК, до складу якого входять делеговані представники членів МГІК, Президент та Віце-президенти МГІК.

Основні функції Ради:

 • Затверджує зміни до Статуту.
 • Обирає (відкликає) Президента.
 • Розглядає та схвалює звіти Президента, Ревізійної комісії та Виконавчого апарату МГІК.
 • Визначає напрями та довгострокові завдання діяльності МГІК.
 • Приймає рішення про прийняття (відмову у прийнятті) в члени МГІК та про припинення членства у МГІК.

1.2 ПРЕЗИДЕНТ – очолює МГІК. Обирається (відкликається) Радою з числа членів МГІК. Строк повноважень Президента становить п’ять років.

Основні функції Президента:

 • Представляє МГІК у відносинах з фізичними або юридичними особами.
 • Укладає правочини від імені МГІК, підписує договори, угоди тощо.
 • Вживає заходів щодо залучення нових членів МГІК.
 • Забезпечує виконання рішень Ради МГІК.
 • Здійснює керівництво Віце-президентами, Виконавчим апаратом та Допоміжними органами МГІК.

1.3 ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТИ – забезпечують роботу МГІК відповідно до розподілу обов’язків та на період відсутності Президента. Розподіл обов’язків між Віце-президентами затверджує Рада МГІК за поданням Президента.

Основні функції Віце-президентів:

 • Адміністративно-технічне забезпечення.
 • Юридичне забезпечення.

2. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ МГІК

2.1 З питань адміністративно-технічного забезпечення діяльності МГІК:

Структурні підрозділи Виконавчого апарату:

 • Департамент реалізації програм.
 • Інформаційно-аналітичний департамент.
 • Науково-технічний комітет.
 • Управління організаційно-кадрового забезпечення.
 • Головний бухгалтер.

2.2 З питань юридичного забезпечення діяльності МГІК:

Структурні підрозділи Виконавчого апарату:

 • Департамент юридичного забезпечення та міжнародних зв’язків.
 • Комісія з медіації та розгляду спорів.
 • Кваліфікаційна комісія.
 • Антикорупційна комісія.

3. ДОПОМІЖНІ ОРГАНИ МГІК

3.1 КОЛЕГІЯ – постійно діючий орган МГІК, що діє на засадах відкритості, колегіальності, рівності прав всіх членів МГІК, пошуку консенсусу та недискримінації. Колегія формується з делегованих кожним членом МГІК (незалежно від виду членства) представників.

Основні функції Колегії:

 • Розглядає та приймає рішення з питань діяльності МГІК.
 • Вживає заходів для досягнення цілей і задач МГІК.
 • Допомагає членам МГІК та галузевій спільноті у формуванні світогляду та правильного розуміння цілей і задач МГІК та FIDIK, а також їх етичних кодексів тощо.

3.2 ГРУПА РАДНИКІВ – дорадчий орган МГІК, що створюється з метою посилення позиції МГІК у питаннях, які потребують спеціальних знань та досвіду. Група Радників формується з фахівців виключно на підставі їх знань, досвіду та ділових якостей.

Основні функції Групи Радників:

 • Надає фахові консультації та рекомендації.
 • Готує пропозиції та проекти рішень.
 • Посилює ідеологію МГІК.

4. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ МГІК

4.1 РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ – колегіальний контролюючий орган МГІК, що підконтрольна та підзвітна Раді МГІК. Ревізійна комісія формується з делегованих членами МГІК представників. Членом Ревізійної комісії не може бути особа, що перебуває у трудових відносинах зі МГІК, а також представник члена МГІК, що одночасно вже має свого представника в Раді МГІК.

Основні функції Ревізійної комісії:

 • Перевіряє фінансово-господарську діяльність МГІК, річний фінансовий звіт і бухгалтерський баланс МГІК та звітує перед Радою МГІК про результати перевірки.
 • Інформує Раду МГІК у разі виявлення зловживань або виникнення загрози правам, законним інтересам, репутації, престижу, авторитету МГІК та/або правам, свободам, законним інтересам, репутації, престижу, авторитету членів МГІК.