НАУКОВА ШКОЛА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ

NAMКерівник  – доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом

НЕПОМНЯЩИЙ Олександр Михайлович

Наукова школа утворена рішенням Вченої ради Міжрегіональної академії управління персоналом та є неформальною спільнотою дослідників різних поколінь високої наукової кваліфікації, об’єднаних спільними підходами до розв’язання проблеми, стилем роботи й мислення, ідей та методів реалізації дослідницької діяльності.

Комплексна тема наукової роботи школи: Методологічні та практичні засади формування публічної політики управління ризиками у виробничих відносинах та суспільних процесах при будівництві та експлуатації об’єктів нерухомості.

Школа опікується впровадженням кращих міжнародних практик та розробкою вітчизняних наукових надбань у сфері розподілу й управління ризиками на всіх етапах життєвого циклу об’єкта нерухомості, у тому числі на основі наукового аналізу концептуальних засад застосування проформ FIDIC, інших міжнародних будівельних контрактів.

Склад наукової школи. Школа об’єднала 34-х науковців (включаючи іноземних вчених та експертів), з яких 14 – доктори наук, 10 – кандидати наук, когорта аспірантів та здобувачів наукових ступенів.

Листування з питань діяльності наукової школи здійснюється за електронною  адресою: office.bud@ukr.net.

 

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ШКОЛИ

Управління ризиками як науковий напрям, в якому знаходять відображення багато змін, що впливають на зміст і характер публічної політики розвинутих демократій, отримало в останні роки досить глибоку розробку в ряді зарубіжних країн та є затребуваним у вирішенні актуальних політичних, економічних, соціальних  проблем. Розвиток ефективних інститутів влади, суспільствай бізнесу в Україні неможливий без глибокого наукового обґрунтування та практичного застосування нових моделей формування публічної політики управління ризиками у виробничих процесах та суспільних відносинах, які концентруються у сфері діяльності державних інституцій, публічних та приватних осіб.

Будівництво та експлуатація об’єктів нерухомості протягом усього життєвого циклу (від формування інвестиційних намірів, включаючи проектування, будівництво, експлуатацію, ремонт, реконструкцію, – і до знесення й утилізації матеріалів і відходів) є наглядним прикладом для розроблення, апробації та впровадження моделей управління ризиками. Саме тому великого прикладного значення набуває діяльність Наукової школи з поглибленого вивчення, максимального збереження та примноження існуючих досягнень і напрацювань відповідного напрямку, а також всебічного розвитку цієї тематики у вітчизняній науці.

Основою школи є потужний колектив однодумців, сформований в ході спільного вирішення теоретичних і практичних завдань управління ризиками у виробничих процесах та суспільних відносинах при будівництві та експлуатації об’єктів нерухомості, який включає відомих науковців, експертів-практиків, що мають значний досвід роботи на керівних посадах в центральних органах виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування та на виробництві. У наших рядах – ініціатори переходу будівельної галузі на ринкову модель управління, фундатори теорії і практики реформування містобудівної діяльності, теоретики забезпечення енергоефективності, сейсмостійкості, міцності, надійності будівель і споруд. До школи залучено когорту молоді (аспірантів) для підтримання наступності та розвитку досягнень старшого покоління науковців.

Напрацювання наукової школи реалізуються через владні інституції, науково-дослідні інститути, організації громадського суспільства. Науково-практичною лабораторією з апробації напрацювань школи є Громадська спілка «Міждержавна гільдія інженерів-консультантів» (МГІК), – провідник кращих міжнародних практик та теоретичних наукових надбань у сфері розподілу й управління ризиками при реалізації договірних відносин у будівництві, медіації та розгляду спорів на основі рекомендацій Комісії ООН «ЮНСИТРАЛ», досвіду FIDIC, FEANI, MDB, ICC. Проблеми, актуалізовані МГІК, були одним з консолідуючих факторів утворення наукової школи.

Практичним результатом упровадження розробок учасників школи є запровадження саморегулювання містобудівної діяльності в Україні як механізму підвищення якості робіт (послуг) у будівництві, управління ризиками та боротьби з корупцією.

Учасники наукової школи здійснюють активну науково-дослідницьку, науково-педагогічну, науково-організаційну, науково-методичну та винахідницьку діяльність.

Новаторським та унікальним в міжнародній практиці є дослідження вирішенням проблем території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. За безпосередньої участі учасників школи здійснювалося наукове обґрунтування перетворення об’єкта «Укриття» Чорнобильської АЕС у екологічно безпечну систему, розроблено і реалізовано систему вібродіагностики відповідальних будівельних конструкцій цього об’єкта, напрацьовані матеріали концептуального проекту зі створення Нового безпечного конфайнменту та забезпечено науково-технічний супровід його проектування і будівництва, розроблено зміни до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, внесені Законом України № 1472-VIII від 14.07.2016. Зазначене сприятиме докорінній зміні підходів до Чорнобильської зони: ізоляція і правова невизначеність цієї територій мають поступитися глибокому науковому вивченню з перспективою поступової реабілітації.

Дослідження учасників школи лягли в основу реформи містобудівного законодавства, дерегуляції будівельної діяльності на засадах ризик-менеджменту, запровадження декларативного принципу та принципу мовчазної згоди при здійсненні дозвільно-погоджувальних процедур у будівництві, децентралізації системи державного архітектурно-будівельного контролю тощо. Розроблення та здійснення комплексу заходів щодо аналізу Методології, вивчення та удосконаленням законодавства й відображення проведених реформ залученими експертами дозволило покращити позицію України у рейтингу Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації «Doing Business – 2014» за індикатором «Отримання дозволів на будівництво» на 145 позицій: з 183 до 41 місця.

Трансформація механізмів управління житловим фондом, формування інфраструктури ринку житла, створення ефективного власника, удосконалення державної політики з питань благоустрою і комунального обслуговування, міського електротранспорту, інженерного захисту територій протягом останніх 5 років здійснюється за безпосередньої участі учасників школи як у якості працівників на різних посадах у сфері публічного управління, так і в якості консультантів та експертів (проекти Групи Світового Банку, проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні», інші проекти UNDP/GEF, REC, TWINING, DESPRO, SIDA, USAID, EU, DANCEE). У 2015-2016 роках на основі окремих наукових результатів учасників школи розроблено 8 законопроектів, внесено понад 150 пропозицій до проектів законів України, розроблено 12 проектів ДБН тощо.

Учасниками школи протягом останніх 5 років розроблено ряд серйозних наукових проектів та дослідницьких програм з актуальних наукових напрямів,зроблено значний внесок у розробку та реалізацію міжнародних та державних програм, серед яких міжнародні освітянські проекти з екології та охорони навколишнього природного середовища, національні та регіональні програми реформування і розвитку будівництва, житлово-комунального господарства, благоустрою, поводження з побутовими відходами, енергоефективностіта комунальної енергетики, створено низку об’єктів права інтелектуальної власності, забезпечено проведення тренінгів, семінарів та інших науково-просвітницьких заходів. Здійснюється наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських та докторських дисертацій.

Учасники школи мають досвід міжнародної діяльності, зокрема у її складі: член Бюро Комітету ЄЕК ООН з житлового будівництва і землекористування (2011-2014 рр.), експерт з проведення національного огляду житлового сектору в Україні (2010-2014 рр.), засновник будівельно-договірного права як навчальної дисципліни в Чехії та основоположник відповідного напрямку на юридичному факультеті в Празі, автор методик впровадження контрактів FIDIC та інші.

За останні 5 років учасниками школи підготовлено 9 докторів наук та 25 кандидатів наук. Опубліковано 34 монографії, 17 підручників, 43 навчальних посібники, близько 330 наукових праць з наукового напрямку у провідних міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, 24 статті у журналах, що реферується у науко метричній базі Scopus та базі ThomsonReuters. Ініційовано та проведено понад 30 міжнародних та вітчизняних конференцій, забезпечено участь у майже 200 міжнародних та вітчизняних конференціях, за результатами яких опубліковано тези доповідей.

Sklad_pdf